تماس با ما

آدرس واحد شماره یک : اصفهان شهرک صنعتی جی  خیابان اول فرعی چهاردهم پلاک ۱۷۵  شرکت سلولز پوشش تلفن :۴۴- ۹۸۳۱۳۵۷۲۱۶۴۳

کدپستی : ۸۱۵۹۴۸۴۶۵۱ email :info@cpsep.ir

آدرس واحد شماره دو : اصفهان شهرک صنعتی جی  خیابان چهارم فرعی پنجم پلاک ۷۵  شرکت سلولز پوشش تلفن :۶۹-۹۸۳۱۳۵۷۲۰۰۶۸

کد پستی : ۸۱۵۹۴۸۴۷۸۸ email :info@cpsep.ir